[email protected]  +32473461925
Contact met telefoon reparatie winkel
Kan ik je helpen?

Openingstijden

trust pilot reviews
MMSTORE Reviews

Beste klanten ,Wij zijn op jaarlijkse verlof tot en met 6 augustus

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor herstellingen uitgevoerd door M & M Tech BVBA, met KBO n° 0540.585.651, handel drijvend onder de benaming MMStore, hierna ‘MMstore’:


1. Het valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om bij zijn aanvraag tot herstelling een uitvoerige schriftelijke beschrijving te verstrekken van de mogelijke gebreken en/of oorzaken. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgifte bon zijn omschreven.


2. Indien de klant – na een gevraagd onderzoek - afziet van herstelling en het onderzochte toestel gemonteerd wil terugkrijgen, zijn de kosten voor onderzoek en montage voor rekening van de klant.


3. Indien een prijsopgave wordt verstrekt, geldt deze gedurende maximum dertig (30) dagen en zijn de prijzen steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten.


4. De klant dient bij het aanbieden van een toestel steeds de nodige logins en wachtwoorden (van het toestel, maar eventueel ook van de internettoegang en/of gerelateerde diensten) mee te delen, hetzij door een aparte notitie bij het toestel te voegen, hetzij door deze informatie op de herstelbon te laten noteren. Wanneer deze informatie niet beschikbaar is, zal MMStore automatisch het wachtwoord resetten en een extra kost aanrekenen. Sommige herstellingen kunnen niet uitgevoerd worden indien deze informatie niet voorhanden is. Alle login- en wachtwoordinformatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.


5. MMStore verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’).


6. Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor MMStore, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


7. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de arbeidsduur, de kosten van de gebruikte materialen, en eventueel verzendkosten, alles inclusief BTW.


8. Aangezien het toestel niet wordt getest bij inontvangstname kan er geen zekerheid worden gegeven dat alle gebreken worden hersteld, maar wat is hersteld, moet worden betaald, zelfs indien bepaalde functionaliteiten – waarvoor geen herstellingen en dus geen kosten zijn aangerekend – niet zouden werken.


9. Alle werken die niet voorzien zijn en in samenspraak werden uitgevoerd door MMStore worden aanzien als meerwerk en dit wordt afgerekend aan een regieprijs, zoals op dat moment gangbaar is. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.


10. Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen. Alle facturen zijn verplicht onmiddellijk te betalen op het moment van ontvangst van het toestel.


11. Het toestel dient na bericht van een gedaan herstel binnen de zeven (7) kalenderdagen te worden afgehaald, bij gebreke waaraan er bewaringskosten worden aangerekend van vijftien (15) euro per kalenderdag. Na dertig (30) kalenderdagen heeft MMStore het recht om het niet opgehaalde toestel, zonder enige verdere verantwoordelijkheid of vorm van aansprakelijkheid, te verwijderen.


12. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verlies of schade aan gegevens. De klant dient voldoende en kwalitatieve back-ups te nemen, teneinde enig verlies of schade aan gegevens te voorkomen.


13. MMStore is geen erkende fabriekshersteller. Het herstel door MMStore kan daardoor nadelige gevolgen hebben voor de fabrieksgarantie, zoals het verval van de fabrieksgarantie.


14. Bij de inontvangstneming van het herstelde toestel, is de klant verantwoordelijk om het toestel integraal te controleren, hetgeen in ieder geval en minstens alle zichtbare gebreken dekt.


15. MMstore geeft een garantie van een jaar op de meeste herstelde/vervangen onderdelen en werkuren, behalve op batterijen. Hier geven zij 6 maanden garantie op. Enkel de door MMStore uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte onderdelen vallen onder deze garantie. Op reparaties verricht aan toestellen met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de herstelbon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.


16. Elke klacht voor een verborgen gebrek dient binnen de acht (8) kalenderdagen per aangetekende brief te worden meegedeeld nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of rederlijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.


17. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig werden gemeld, heeft MMStore de keuze de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.


18. MMStore kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover de klant bewijst dat MMStore een zware fout heeft begaan of bedrog heeft gepleegd. Voor de klant bedraagt de schadevergoeding waartoe MMStore kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50 % van de betreffende factuurwaarde per nadelig feit, waarbij een reeks gebeurtenissen die voortvloeien uit datzelfde feit of die logisch met elkaar verband houden beschouwd worden als één en hetzelfde nadelige feit. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen. MMStore zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiksverlies of gebruiksproblemen (o.a. op het gebied van opstart, updates, geluid, beeld of connectie, enz.) wanneer deze onderdelen niet het voorwerp uitmaakten van het gedane herstel. Schade aan of verlies van software of gegevens die op het toestel opgeslagen of vastgelegd zijn, vallen daardoor steeds buiten garantie.


19. Elke vordering in rechte omwille van een gebrekkige dienstverlening dient door de klant, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.


20. De rechtsverhouding tussen de klant en MMStore is onderworpen aan het Belgische recht en de rechtbanken van Genk zijn exclusief bevoegd ingeval van een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie en uitvoering van de samenwerking.